Monday, October 12, 2009

WARGA EMAS


WARGA EMAS

Disediakan Oleh : Aminah Che Jeni
SMK Agama Sibu
Isu kita dengar adalah "Warga Emas diabaikan"..... Namun warga emas ini sebenarnya juga membari sumbangan kepada negara...

A) SUMBANGAN
i)BANTU PEMBANGUNAN NEGARA
Keupayaan untuk berdikari dapat memenuhi keperluan asas warga emas melalui sumber pandapatan,sokongan ke;uarga,dan masyarakat.Pelbagai kemudahan juga wajar disediakan agar mereka terus berkhidmat dan memberi sumbangan kepada Negara.Warga emas diharapkan dapat menikmati persekitaran yang selamat dan terus tinggal bersama dengan keluarga masing-masing.Mereka juga boleh menyumbangkan keupayaan mereka ke arah pembangunan Negara.Penyetaan tersebut membolehkan mereka melibatkan diri dalam perlaksanaan dasar-dasar berkaitan dengan kesejahteraan mereka.Pengetahuan dan kemahiran mereka perlu diwarisi oleh generasi muda.

ii)PENASIHAT
Berperanan sebagai penasihat dan ahli lembaga pengarah.Begitu juga sebagai tempat rujukan akhir mengenai sesuatu tindakan dan keputusan yang ingin dibuat.Mereka juga dapat memainkan peranan dalam menghidupkan konsep kejiranan dalam masyarakat serta menangani masalah sosial remaja masa kini.

iii)MENYUMBANG TENAGA
Warga emas dapat menyumbangkan tenaga kerja yang lebih berkualiti.Seperti mereka dapat membuahkan idea yang lebih bernas berbanding orang muda disebabkan pengalaman yang lebih luas dan mendalam.

iv)MENJADI ROLE MODEL
Sikap warga emas yang dapat dicontohi oleh generasi muda dengan sikap mereka yang lebih matang dan berdisiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas.Sikap warga emas mampu mempengaruhi fikiran generasi muda bagi menghasilkan modal insan untuk mencapai hasrat negara.
A) CARA MEMUPUK SEMANGAT MENGHORMATI WARGA EMAS
i)MEMBENTUK MASYARAKAT PENYAYANG

Kejayaan melahirkan masyarakat penyayang akan membuahkan hasil yang sangat menggalakkan.Masyarakat penyayang akan melahirkan anak-anak yang menyayangi dan menghormati orang tua.Sikap ini akan memastikan orang tua tidak akan diabaikan.Oleh yang demikian,selain pihak kerajaan,badan-badan bukan kerajaan juga boleh menghulurkan bantuan dalam bentuk mengadakan kempen berterusan.Sikap penyayang akan disemai dan tindakan mengabaikan kebajikan ibu bapa akan dilihat sebagai satu tundakan yang tidak normal.Kesedaran ini boleh dipupuk melalui kempen atau hari yang dikhususkan untuk meraikan golongan tua seperti Hari Warga Tua.Mesej yang boleh disampaikan dalam kempen-kempen sebegini adalah untuk memastikan bahawa generasi muda tidak bersikap seperti kacang lupakan kulit.

ii)MENGUKUHKAN PEGANGAN AGAMA
Individu yang berpegang teguh kepada agama dan nilai-nilai murni akan sentiasa berkelakuan baik.Oleh itu,pegangan agama yang kukuh boleh mendorong seseorang insane saling menyayangi dan saling menolong antara satu sam lain.Semua agama juga menuntut seorang anak menghormati dan meyayangi ibu bapa atau orang yang lebih tua.Denagn erti yang lain,anak-anak yang berpegang teguh kepada ajaran agama tidak akan mengabaikan ibu bapa mereka yang sudah tua berbanding dengan anak-anak yang tiada pegangan agama.Nilai-nilai murni yang diterapkan melalui system pendidikan dan melalui didikan ibu bapa akan dikukuhkan dengan pegangan agama.Nescaya,anak-anak yang mempunyai keperibadian mulia, tidak akan mengabaikan ibu bapa mereka yang tua.Sebaliknya,mereka akan menjaga ibu bapa yang tua dengan rela hati dan penuh tanggungjawab.

iii)SOKONGAN
Semua pihak harus membantu golongan ini dari segi sokongan seperti memberi mereka peluang untuk mengikuti latihan kemahiran dan juga pekerjaan.Sekiranya mereka diberikan peluang seumpamanya,pastilahmereka akan menjadi pkerja yang inovatif ddan produktif.Dengan membantu golongan kurang upaya ini,dapatlah kita sama-sama merealisasikan wawasan mewujudkan masyarakat penyayang,prihatin,berdya saing dan maju.

iv)KEMPEN KESEDARAN
Melalui kempen kesedaran,masyarakat dapat memupuk kesedaran dalam diri masing-masing.Nilai-nilai murni seperti kasih sayang dan menghormati warga emas dapat diterapkan.Tanggungjawab anak-anak untuk menjaga orang tua mereka dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pihak untuk menjaga orang tua mereka.

No comments: