Tuesday, July 5, 2011

Teknologi Hijau : Usaha Untuk Membangunkannya di Malaysia

Antara usaha yang dilakukan untuk menyokong pembangunan Teknologi Hijau di Malaysia ialah :
Menyediakan Persekitaran Pembangunan Teknologi Hijau yang Kondusif
Pembangunan industri Teknologi Hijau, sama ada dalam sektor pembuatan atau perkhidmatan perlu sokongan dari aspek kewangan dan fiskal. Pada masa yang sama, usahaa memperkukuh pemahaman masyarakat tempatan terhadap industri Teknologi Hijau dan rantaian nilai termasuk industri sokongan melalui pelbagai program peningkatan industri perlu dilakukan untuk memudahkan masyarakat menerima konsep dan objektif teknologi ini. Mempromosikan pelaburan langsung asing (FDIs) terhadap Teknologi Hijau yang membantu perkembangan pelaburan langsung tempatan (DDIs) serta penglibatan dan pembangunan industri tempatan sangat penting. 

Selain itu, menubuhkan hab Teknologi Hijau yang straregik di seluruh Malaysia, yang dikembangkan daripada rantaian nilai utama kepada industri utama merupakan strategi bijak yang perlu dilakukan supaya teknologi ini dapat diperluaskan pembangunannya.

Memperkukuh Pembangunan Modal Insan dalam Teknologi Hijau
Sumber manusia yang mahir, berkelayakan, cekap dan produktif sangat penting untuk pembangunan Teknologi Hijau. Untuk mencapai hasrat ini, bantuan kewangan dan biasiswa untuk pelajar yang mengikuti jurusan Teknologi Hijau di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan pasca ijazah perlu diperkasakan. Selain itu, program melatih semula dan skim pelapis untuk meningkatkan kemahiran sumber manusia yang separa terlatih bagi memenuhi keperluan industri Teknologi Hijau. Penyediaan mekanisme penggredan dan pensijilan bagi pekerja yang cekap dalam bidang Teknologi Hijau dan pengekploitasian program brain gain bagi mengukuhkan kepakaran tempatan dalam sektor Teknologi Hijau juga perlu diperbanyakkan.

Penggiatan Penyelidikan dan Inovasi Teknologi Hijau
Penyelidikan, Pembangunan, Inovasi dan Pengkomersialan (RDIC) amat penting dalam penghasilan teknologi baru, teknik dan implikasi yang dapat mengurangkan kos Teknologi Hijau dan mempromosikan penggunaannya. Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi (RDI) akan ditingkatkan melalui dana kewangan atau bantuan untuk sektor awam dan swasta dalam RDIC. Selain itu, keperluan Teknologi Hijau pada masa hadapan perlu difikirkan agar teknologi ini bukan hanya di mulut sahaja tetapi diaplikasikan.  Penubuhan badan penyelaras yang efektif untuk RDI dan pusat kecemerlangan   atau institut penyelidikan yang baru untuk perkembangan Teknologi Hijau juga wajar dibentuk.

Promosi dan Kesedaran Awam
Promosi yang efektif dan kesedaran awam merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pembangunan Teknologi Hijau. Hal ini penting kerana perkara tersebut memerlukan perubahan pemikiran masyarakat melalui pelbagai pendekatan termasuklah promosi berterusan yang efektif, pendidikan dan penyebaran maklumat melalui program yang komprehensif untuk meningkatkan kesedaran awam dalam Teknologi Hijau. Selain itu, penglibatan media, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkepentingan yang efektif untuk mempromosikan Teknologi Hijau. Memupuk budaya menghayati Teknologi Hijau dalam kalangan pelajar pada setiap peringkat melalui pembangunan sistem sukatan pelajaran yang efektif serta mengadakan Program demonstrasi secara efektif dalam implikasi Teknologi Hijau supaya memudahkan masyarakat menerima pakai kelebihan teknologi ini.
  
 

No comments: