Tuesday, July 5, 2011

Teknologi Hijau : Definisi dan kelebihannya

TEKNOLOGI HIJAU

Definisi
Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi Hijau merujuk produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria seperti meminimumkan degrasi kualiti persekitaran. Pada masa yang sama ia mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar dan ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Teknologi hijau juga menjimatkan tenaga dan sumber asli sekaligus menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui.

Umumnya, Teknologi Hijau memfokuskan kepada empat kebaikan. Dari aspek tenaga, Teknologi Hijau diharapkan dapat membantu mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga negara. Di samping itu, Teknologi Hijau juga dapat memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Dari aspek ekonomi, Teknologi ini, mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualiti hidup untuk semua kehidupan manusia dan biodiversiti umumnya.

No comments: